குதுரேமுக் சுற்றுலா

குதுரேமுக் சுற்றுலா

இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருப்பது குதுரேமுக் சுற்றுலா. இந்த இடம் கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள சிக்கமகளூரு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.  இந்த சுற்றுலா இடம் மலையேற்றத்துக்கு மிகச் சிறந்ததாக விளங்குகிறது. குதுரேமுக் சுற்றுலா இடங்கள் குதுரேமுக் சிகரம் மலையேறுதல் ஹனுமங்கண்டி நீர்வீழ்ச்சிகுதுரேமுக் தேசிய பூங்காகல்சா... Read more »