இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிக்கை – India First News Paper

இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிக்கை பெங்கால் கெஸட் ஆகும். இந்த பத்திரிக்கை 1780 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் துவக்கப்பட்டது. இந்த பத்திரிக்கை நிறுவனர் ஜேம்ஸ் அகஸ்டஸ் ஹிக்கி ஆவார். இது ஆங்கில பத்திரிக்கை ( India First News Paper ) ஆகும்.

இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிக்கை
இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிக்கை – பெங்கால் கெஸட் – 
Bengal Gazette

இந்த பதிவை படித்ததற்கு நன்றி ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே பதிவிடவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *